Hlásenie nežiaducich účinkov

Detekcia, posúdenie a prevencia

Farmakovigilancia (dohľad nad bezpečnosťou liekov) je vedná oblasť a aktivity spojené s detekciou, posúdením, poznaním a prevenciou nežiaducich účinkov alebo iných liekových problémov. Nežiaduci účinok lieku je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená.

K dosiahnutiu bezpečného a efektívneho používania liekov je potrebná úzka spolupráca všetkých zúčastnených zložiek (farmaceutické spoločnosti, zdravotnícki pracovníci, regulačné autority a pacienti či spotrebitelia).

V spoločnosti EXELTIS sa zaväzujeme zlepšiť zdravie a kvalitu života našich pacientov a zaistiť ich bezpečnosť.

Máme preto k dispozícii systém pre:

  • Hlásenie nežiadúcich účinkov
  • Priebežné sledovanie bezpečnostného profilu našich liekov
  • Informovanie príslušných regulačných autorít a prijímanie vhodných opatrení

Kontaktné údaje pre hlásenie nežiadúcich účinkov: