Témy použitie súkromia

Právne upozornenie

EXELTIS a/alebo CHEMO udržiava tieto webové stránky („Miesto“) výhradne pre informatívne a komunikačné účely. Prosím, uvedomte si, že prístup na webové stránky, konzultácie a jeho použitie podliehajú nasledovným termínom a podmienkam („Termíny a podmienky“) a všetkej použiteľnej legislatíve.

Podmienky pre použitie

Treba uznať, že všetok obsah webového miesta tvoria informácie podliehajúce vlastníckemu právu Exeltisu a/alebo Chemo a že uvedené informácie podliehajú autorskému zákonu. Rovnako treba uznať, že nie je možné použiť žiadnu z informácií alebo materiálov zverejnených na tomto webovom mieste bez predošlého písomného povolenia Exeltisu a/alebo Chemo s výnimkou prípadov, kde je to jasne uvedené v týchto Podmienkach, alebo priamo v texte.

Je možná voľná navigácia na stránkach webového miesta, ale prístup, sťahovanie súborov alebo používanie informácií na ňom uvedených, čo medziiným zahŕňa texty, obrázky, audio a video súbory, je obmedzené na nekomerčné použitie.

V žiadnom prípade nebude možné považovať niektorý prvok tohto webového miesta, že vytvára, implicitne alebo explicitne, udelenie licencie, alebo práva použiť intelektuálne vlastníctvo Exeltisu a/alebo Chema, rovnako ako ktorúkoľvek informáciu či materiál tu obsiahnutý bez písomnej autorizácie Exeltisu a/alebo Chema, nemáte žiadne povolenie šíriť, upravovať, oznamovať, opätovne používať, znova uverejniť, ani používať informácie nachádzajúce sa na tomto webovom mieste pre žiaden účel, okrem prípadov, keď je uvedený opak v týchto Podmienkach, alebo v texte na týchto webových stránkach.

Exeltis a/alebo Chemo udržiava webové stránky výhradne pre informatívne a komunikačné účely a uskutočňuje tak primerané úsilie o začlenenie presných a aktuálnych informácií, ale Exeltis a/alebo Chemo nedeklaruje ani negarantuje správnosť informácií a materiálov zverejnených na webových stránkach.

Informácie o produktoch zverejnené na týchto webových stránkach nie sú určené na poskytovanie kompletných lekárskych informácií. Exeltis a/alebo Chemo nemôže niesť zodpovednosť za žiadnu realizovanú činnosť, ktorá by bola založená na informáciách týchto stránok, a na informáciách a zahrnutých materiáloch na ňom zverejnených, ktoré sú vždy vykonávané na vlastnú zodpovednosť.Exeltis a/alebo Chemo nenesie žiadnu právnu zodpovednosť, alebo zodpovednosť akejkoľvek povahy za možné nepresnosti alebo opomenutia v obsahu svojich webových stránok.

Informácie na týchto stránkach musia byť starostlivo zvážené vami a vaším lekárom alebo zdravotníckym odborníkom. Exeltis a/alebo Chemo neposkytuje žiadnu osobnú lekársku diagnostiku ani odporúčania liečby. Vy sami musíte vždy získať kompletné lekárske informácie o našich produktoch obrátiac sa priamo na vášho lekára alebo zdravotníckeho odborníka, aby vás oboznámil s vhodným použitím ktoréhokoľvek z výrobkov.

Exeltis a/alebo Chemo nedeklaruje ani negarantuje, že vami použité informácie, či materiály zverejnené na stránkach neporušujú práva tretích strán. Tieto webové stránky môžu obsahovať informácie o produktoch z celého sveta a je možné, že niektoré z nich nebudú k dispozícii vo všetkých krajinách. Odkaz na produkt zverejnený na týchto stránkach nezaručuje, že uvedený produkt by bol, alebo v budúcnosti by mohol byť, dostupný vo vašej krajine. Žiaden obsah týchto stránok nie je možné považovať za propagáciu alebo reklamu pre výrobok alebo jeho použitie, pokiaľ uvedený produkt nie je k dispozícii alebo nemá povolenie pre používanie vo vašej krajine.

Konzultácie a používanie stránok je na vašu zodpovednosť. Exeltis a/alebo Chemo nenesie zodpovednosť za škody (priame, náhodné, následné, nepriame, trestné, alebo iného charakteru) odvodené od použitia stránok alebo ich obsahu, alebo ich samotné používanie. Všetky prvky stránok sú poskytované bez záruky akéhokoľvek druhu, explicitného, alebo implicitného, medzi inými záruky vhodnosti pre obchodovanie, vhodnosti pre daný účel, alebo neexistencia porušovania pravidiel.

S jedinou výnimkou Politiky súkromia, ktorý uvádzame v ďalšom texte, informácie a materiály, ktoré by ste preniesli na stránky, budú považované a rovnako tak sa s nimi bude aj narábať, za nie dôverné a nepodliehajúce vlastníckemu právu. Exeltis a/alebo Chemo bude môcť použiť všetko to, čo odovzdáte alebo zverejníte na ľubovoľný účel. Okrem toho Exeltis a/alebo Chemo môže ľubovoľne použiť nápady, názory, know-how alebo techniky obsiahnuté v ľubovoľnej informácii, alebo materiáli, ktoré zašlete na stránky, nech je ich účel akýkoľvek.

Odkazy na stránky tretích strán sú poskytované pre váš prospech a pohodlie. Majte, prosím, na zreteli, že účel použitia a politika súkromia stránok tretích strán sa môžu od tých našich líšiť. Exeltis a/alebo Chemo nenesú zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré vedú odkazy z našich stránok. Prístup na iné stránky cez spomínané odkazy realizujete na vlastnú zodpovednosť.

Exeltis a/alebo Chemo nenesie žiaden druh zodpovednosti za možné škody alebo možné vírusy, ktoré by mohli napadnúť váš počítač alebo iný majetok, vzhľadom na prístup na naše stránky, či ich používanie alebo po stiahnutí ľubovoľného materiálu, dát, textov, obrázkov, audio, alebo video súborov na nich zverejnených.

Exeltis a/alebo Chemo bude môcť kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky pri aktualizácii tejto publikácie. Vaše správanie je podrobené týmto podmienkam, preto je dobré, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a kontrolovali aktuálnosť uvedených Podmienok používania, ktorými sa musíte riadiť.

Politika súkromia

Podľa ustanovení Ústavného zákona 15/1999 z 13. decembra o ochrane údajov osobného charakteru (LOPD), vás informujeme, že vaše osobné údaje budú zahrnuté a spracované v súboroch označených ako KOMUNIKÁCIA, za ktoré zodpovedá Exeltis a/alebo Chemo, s výhradným účelom použitia pre spracovanie vami požadovaných informácií.

Držiteľ Osobných údajov môže vykonávať správu práv prístupu, opravy, vymazania a odporu voči vašim údajom v súlade s platnou legislatívou. Z toho dôvodu je potrebné prípadné žiadosti podávať písomne adresované na: Manuel Pombo Angulo, č. 28, 3. posch. 28050 Madrid, Španielsko.